Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky USB FACTORY

1 Úvodné ustanovenia
1.1
Obchodné podmienky sú nezáväzné informácie, prostredníctvom ktorých spoločnosť AnimaGraf, s.r.o. informuje svojich zákazníkov o platobných, dodacích a iných obchodných podmienkach v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb.
1.2
Obchodné podmienky majú výlučne informatívny charakter, nie sú záväzné a nevyplývajú z nich žiadne práva a povinnosti. Všetky práva a povinnosti, ktoré sú uvedené v týchto Obchodných podmienkach, môžu strany nadobudnúť len z písomných zmlúv, ktoré medzi sebou uzavrú a na ich základe.

2 Informácie o nás
2.1
www.usbfactory.sk je webová stránka prevádzkovaná spoločnosťou AnimaGraf, s.r.o.
2.2
Sídlo spoločnosti: AnimaGraf, s.r.o., Dlhá 50, 949 01 Nitra, Slovensko
2.3
Pracovná doba: pondelok – piatok 8:00 – 16:30 hod.
2.4
Kontakt: aktuálny telefónny a e – mailovy kontakt je uvedený na www.animagraf.sk a www.usbfactory.sk

3 Zmluvné vzťahy
3.1
AnimaGraf, s.r.o. (ďalej len ako „predávajúci“) predáva tovar a poskytuje služby:
a) na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s akoukoľvek právnickou alebo fyzickou osobou, podnikajúcou na
základe živnostenského alebo iného oprávnenia, ktorá je konečným spotrebiteľom (ďalej len ako „kupujúci“)
b) na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s akoukoľvek právnickou alebo fyzickou osobou, podnikajúcou na
základe živnostenského alebo iného oprávnenia, ktorá predáva tovar tretím osobám (ďalej len ako „dealer“)

4 Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy
4.1
Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu alebo dealerovi na základe jeho objednávky. Predávajúci uznáva objednávanie tovaru osobne, písomne faxom, poštou a prostredníctvom internetovej elektronickej pošty (e – mail). Tovar je možné objednať aj telefonicky, ale predávajúci je v takomto prípade podľa vlastného uváženia oprávnený požadovať aj písomnú formu objednávky. Momentom doručenia riadnej a úplnej objednávky predávajúcemu, ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, je táto považovaná za návrh kúpno – predajnej zmluvy a je záväzná pre obe zmluvné strany.
4.2
Na objednávke je potrebné uviesť popis objednaného tovaru, množstvo, požadovaný termín dodania, cenu, spôsob dopravy a kontaktnú osobu. V prípade neuvedenia termínu dodania, bude tovar dodaný v najskoršom možnom termíne. Pri neuvedenom spôsobe dopravy si predávajúci vyhradzuje právo na určenie spôsobu dopravy.
4.3
Popis a množstvo objednaného tovaru budú také, ako je uvedené v našej cenovej ponuke, na základe ktorej bola objednávka kupujúceho alebo dealera vystavená.
4.4
Objednávka kupujúceho alebo dealera musí byť odsúhlasená (akceptovaná) predávajúcim. Odsúhlasenie predávajúcim je vykonané zaslaním e – mailu, v ktorom sa potvrdzuje, že objednávka bola prijatá.
4.5
Z kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu alebo dealerovi odovzdať. Kupujúcemu alebo dealerovi vzniká z uzatvorenej kúpno – predajnej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

5 Cena tovaru a platobné podmienky
5.1
Cena tovaru je dohodnutá na základe akceptovanej objednávky kupujúceho alebo dealera predávajúcim
5.2
Cena tovaru neobsahuje DPH
5.3
Platba za tovar sa uskutočňuje bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený na faktúre predávajúceho
5.4
Každý nový kupujúci alebo dealer nakupuje tovar na platbu vopred a to nasledovne: 40% z celkovej ceny objednávky po odsúhlasení objednávky kupujúcim a doplatok 60% z celkovej ceny objednávky po ukončení výroby tovaru pred jeho odoslaním , pokiaľ predávajúci nesúhlasí s inou formou úhrady.
5.5
Kupujúci alebo dealer sa zaväzujú uhradiť faktúry v dohodnutej lehote splatnosti a zároveň súhlasia s tým, že v prípade nedodržania termínu platby si voči nim predávajúci môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
5.6
Faktúra je považovaná za uhradenú dňom pripísania platenej sumy na účet predávajúceho.

6 Zrušenie objednávky
6.1
Kupujúci alebo dealer nie je oprávnený odstúpiť od akejkoľvek objednávky alebo jej časti, pri ktorej sme už zahájili proces prípravy pre daného zákazníka a kde tovar v priebehu tohto procesu už nie je možné ďalej predať.
6.2
Akákoľvek žiadosť o zrušenie bude prijatá len v písomnej podobe za predpokladu, že kupujúci alebo dealer uhradí predávajúcemu poplatok za zrušenie v takej výške, akú v danom prípade predávajúci stanoví.

7 Odber a preprava tovaru
7.1
Kupujúci alebo dealer si môže tovar vyzdvihnúť po predchádzajúcom telefonickom dohovore, osobne v sídle predávajúceho v pracovných dňoch pondelok – piatok od 9:00 – 16:00 hod. Pri osobnom odbere predávajúci neuznáva dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru.
7.2
Na žiadosť kupujúceho, resp. dealera môže predávajúci zabezpečiť prepravu tovaru vlastným rozvozom, špedičnou službou, alebo poštou. Prepravu tovaru v hodnote nad 333, – EUR v rámci celej SR hradí v plnej výške predávajúci. Prepravu tovaru v hodnote do 333, – EUR hradí kupujúci alebo dealer.
7.3
Pokiaľ kupujúci, resp. dealer zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky pri dodávke tovaru prostredníctvom prepravcu, musí o tom bezodkladne písomne informovať predávajúceho, resp. spísať záznam o poškodení zásielky. Ak zásielku dostal nepoškodenú, ale v balení chýba tovar, alebo je zamenený, musí uplatniť  reklamáciu do dvoch pracovných dní od prevzatia dodávky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez chýb.
7.4
Ak kupujúci, resp. dealer nemá v čase vystavenia objednávky splnený peňažný záväzok voči predávajúcemu za predchádzajúce dodávky v dohodnutej lehote splatnosti, predávajúci je oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu, resp. dealerovi.

8 Licencia
8.1
Kupujúci alebo dealer uzatvorením kúpno – predajnej zmluvy uznáva skutočnosť, že nám poskytuje nevýhradnú licenciu na používanie obchodnej značky na účelyprípravy tovaru a s ním súvisiaceho balenia pre daného zákazníka.

9 Vlastnícke právo
9.1
Predávajúci je vlastníkom tovaru až do obdržania plnej platby všetkých dlžných čiastok týkajúcich sa tovaru, vrátane poplatkov za dodanie.

10 Záruka
10.1
Predávajúci poskytuje obmedzenú záruku na všetok tovary dodaný kupujúcemu. Na každý tovar , ktorý bol po prvý raz predaný koncovému používateľovi, poskytujeme záruku, že pri jeho normálnom používaní podľa pokynov uvádzaných v návode na obsluhu sa počas záručnej doby nevyskytnú závady na komponentoch alebo v spracovaní. Záručná doba začína plynúť od dátumu zakúpenia.
10.2
Predávajúci poskytu je záruku na tovar na obdobie 24 mesiacov odo dňa zakúpenie tovaru.
10.3
Ku každému tovaru dodanému predávajúcim je pri jeho dodaní kukujúcemu alebo dealerovi priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
10.4
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodenímtovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý
bol vyrobený).
10.5
Predávajúci neručí za porušenie záruky v bode 10.2 v prípade, že :
a) kupujúci alebo dealer neoznámi závadu písomne do 7 dní od okamihu, kedy ju objavil alebo mal objaviť
b) kupujúci alebo dealer nedá predávajúcemu primeranú príležitosť, aby po obdržaní oznámenia tovar preskúšal a kupujúci alebo dealer (pokiaľ bude požiadaný) tento tovar na vlastné náklady nedoručí na adresu sídla spoločnosti predávajúceho, aby sa takéto preskúšanie mohlo uskutočniť.
10.6
V prípade, že tovar (alebo jeho časť) spĺňa všetky podmienky pre uplatnenie záruky, predávajúci tovar opraví, vymení alebo uhradí kupujúcemu alebo dealerovi jeho cenu pomerne podľa cien uvedených v zmluve.
10.7
Pokiaľ predávajúci splní podmienku v bode 10.6, neručí už viac za porušenie záruky za tento tovar podľa bodu 10.2 a všetok pôvodný tovar, za ktorý bola poskytnutá náhrada, patrí predávajúcemu
10.8
Pri dodržaní ustanovení týchto Obchodných podmienok predávajúci neručí za žiadne priame, nepriame alebo následné straty (všetky tieto tri pojmy obsahujú čisto ekonomické straty, straty zisku, straty obchodovania, stratu dobrého mena a podobné straty), náklady, poškodenie, výdavky alebo náklady spôsobené priamo alebo nepriamo akýmkoľvek oneskorením dodávky.
10.9
Pokiaľ kupujúci alebo dealer požiada predávajúceho, aby preniesol jeho údaje na tovar, predávajúci neručí za obsah a kvalitu týchto údajov alebo za účel tohto prenosu.

11 Písomná komunikácia
11.1
Používaním našej webovej stránky príma kupujúci alebo dealer skutočnosť, že komunikácia s predávajúcim bude prebiehať hlavne elektronicky. Kupujúci alebo dealer súhlasí s týmito komunikačnými prostriedkami pre účely zmluvy a berie na vedomie, že všetky zmluvy, oznámenia a ďalšie údaje, ktoré predávajúci poskytuje elektronicky, splňujú všetky zákonné požiadavky na to, aby podobná komunikácia prebiehala písomne.

12 Udalosti vymykajúce sa našemu vplyvu
12.1
Predávajúci nebude ručiť, ani neručí za akýkoľvek nezdar pri plnení svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo za oneskorené plnenie týchto povinností, pokiaľ tento bol spôsobené udalosťami, na ktoré nemá predávajúci v rozumnej miere vplyv („Udalosti vyššej moci“).
12.2
Udalosť vyššej moci predstavuje každý skutok, udalosť, ktorá sa stala alebo naopak nestala, pokiaľ leží mimo oblasť, na ktorej má predávajúci v rozumnej miere vplyv, a pokiaľ sa týka okrem iného nasledujúcich udalostí: štrajk, výluka zamestnancov; občianske nepokoje, invázia, teroristické útoky alebo hrozby teroristických útokov, vojny (či už vyhlásené alebo nie) alebo hrozby či prípravy vojny; požiare, výbuchy, víchrice, povodne, zemetrasenia, zosuvy pôdy, epidémie, nepriaznivé poveternostné podmienky alebo iné prírodné pohromy; nemožnosť použiť železnice, lodnú dopravu, leteckú dopravu, automobilovú dopravu alebo iné prostriedky verejnej alebo súkromnej dopravy; nemožnosť použiť verejné alebo súkromné telekomunikačné siete; zákony, nariadenie, zákonodárstvo, predpisy alebo zákazy na všetkých úrovniach verejnej správy
12.3
Činnosť predávajúceho vyplývajúca z akejkoľvek zmluvy sa bude chápať ako pozastavená na dobu, po ktorú Udalosť vyššej moci trvá, a po dobu trvania tejto udalosti platí pre predávajúceho predĺžená doba pre výkon činnosti.

13 Oddeliteľnosť práva
13.1
Pokiaľ ktorákoľvek z týchto podmienok alebo ustanovení vyplývajúcich zo zmluvy bude ktorýmkoľvek oprávneným úradom v akejkoľvek miere prehlásená za neplatnú alebo nevymáhateľnú, bude táto podmienka, okolnosť alebo ustanovenie oddelené do tej miery od ostatných podmienok, okolností a ustanovení, ktoré zostávajú naďalej platné v plnom rozsahu, ako ich povoľuje zákon.

14 Právo predávajúceho meniť tieto obchodné podmienky
14.1
Predávajúci má právo v priebehu času upravovať a doplňovať tieto podmienky tak, aby zohľadňovali (mimo iného) zmeny v tržných podmienkach, ktoré majú vplyv na naše obchodovanie, zmeny v technológiách, zmeny v platobných metódach a zmeny v relavantných zákonoch a predpisoch.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú v platnosti od 1.4.2014 do vydania ďalších obchodných podmienok a sú verejne prístupné na www.usbfactory.sk.